نرم افزار اندرویید برای این وب سایت نیز در حال توسعه بوده همزمان با فاز دوم تحویل داده خواهد شد.

کافرما : آقای مهندس هرمز برسیخ

مدت زمات تحویل پروژه : 16 روز کاری

مدت زمان بهینه سازی وب سایت برای موتور های جستجو : 14 روز کاری.

Rate this portfolio

پاسخ دهید