مدت زمان طراحی : ۱۵ روز کاری

پشتیبانی سرور : ارومیا سرور

کافرما : دکتر عظیمی

نظرتان را بگویید